C-7 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

S biologickými vzorky se zachází dle vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., která stanovuje podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení.

Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Vzorky pacientů s již diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním musí být viditelně označeny.

Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem.

Vzorky a žádanky jsou přepravovány odděleně ve speciálních uzavřených plastových sáčcích v přepravním boxu tak, aby nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.