GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů a jejich ochraně

Poučení o právech pacienta jako subjektu osobních údajů

Toto je poučení pacienta o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu čl. 13 a čl. 14 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR").

Osobními údaji se rozumějí veškeré údaje, které se váží k Vám jako určitému, identifikovatelnému pacientovi. Poskytovatel zdravotních služeb, společnost Klinické laboratoře Tábor, IČ: 269 43 697, se sídlem Sudoměřice u Tábora 125, 391 36 je správcem osobních údajů svých pacientů (dále jen „správce osobních údajů“ nebo „správce“).

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí evropským nařízením GDPR a současně právním řádem České republiky, s nímž GDPR tvoří jednotu.

Dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz); tento úřad zejména vytýká správcům osobních údajů nezákonný postup, popř. jim ukládá pokuty, a Vy se můžete na tento úřad případně obracet se svými stížnostmi. Své žádosti týkající se zpracování osobních údajů směřujte správci osobních údajů. Správce osobních údajů projedná též Vaše případné stížnosti a námitky týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje pacientů jako poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Primárním zákonným důvodem zpracování osobních údajů pacientů je nezbytnost z hlediska realizace smlouvy o péči o zdraví, kterou pacient uzavírá se správcem tím, že u něho vyhledá poskytnutí zdravotní služby (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) spočívající ve vyšetření odebraného vzorku. Lékařské řemeslo je od nepaměti vykonáváno adresně, nikoli anonymně. Identifikace pacienta a nerozlučnost informací o jeho zdravotním stavu od jeho identity předpokládá záměrné zpracování jeho osobních údajů. Anonymní vyšetření pacienta ani pseudonymizace jeho osobních údajů nejsou možné, neslučovalo by se s platnými zásadami poskytování zdravotní péče. Pacient a jeho biologický vzorek tvoří nerozlučnou jednotku po celou dobu vyšetření. Proto je také pacientovi zakládána a vede se o něm zdravotnická dokumentace. Způsob jejího vedení včetně skartačních lhůt je upraven zákonem. Lékař (a s ním všichni ostatní příslušníci lékařských a nelékařských, zdravotnických a nezdravotnických profesí, kteří pro správce pracují) je vázán přísnou povinností mlčenlivosti, danou od dávnověku již Hippokratovou přísahou. Prakticky rovnocenným důvodem zpracování osobních údajů pacientů – vedle plnění smlouvy - je plnění jednotlivých dílčích zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR), z nichž jako nejvýznamnější můžeme jmenovat právě vedení, předávání a skartaci zdravotnické dokumentace a předávání (a přijímání) osobních údajů o zdravotním stavu pacientů jiným poskytovatelům (od jiných poskytovatelů) zdravotních a sociálních služeb a do Národního zdravotnického informačního systému.

Pro účely vlastního oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) správce vykazuje smluvním zdravotním pojišťovnám jednotlivé úkony zdravotní péče a spolu s tímto vykazováním předává zdravotní pojišťovně osobní údaje pacienta – pojištěnce. Pro účely vlastního oprávněného zájmu také eviduje a spravuje své pohledávky za samoplátci.

Správce chrání osobní údaje svých pacientů nastavením organizačně-technických opatření tak, aby byla v co největší míře zaručena jejich integrita, důvěrnost a dostupnost.

Jako pacient a subjekt osobních údajů máte zejména právo na

přístup ke svým osobním údajům, tj. zejména máte právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, která je o Vás vedena, a pořizovat si z ní výpisy a kopie. Máte právo být podrobněji informován/a o:

a) účelech zpracování Vašich osobních údajů;

b) kategoriích zpracovávaných osobních údajů;

c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d) plánované doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Máte právo na opravu chybných, nepřesných či neaktuálních nebo doplnění neúplných osobních údajů a v rámci opravy, aktualizace či doplnění svých osobních údajů máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu do vyhovění (popř. ověření) Vaší žádosti.

Máte právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů v případě, že zejména považujete určité zpracování osobních údajů za nezákonné, bezúčelné nebo nepřiměřené. Správce v takovém případě prošetří Váš podnět a do té doby omezí zpracování Vašich osobních údajů, pokud to bude slučitelné se zachováním řádného provozu správce.